Nečiníme rozdíl mezi velkými a malými kauzami

Jsme přesvědčeni, že klient který nás vyhledal a odchází spokojen, se na nás obrátí znovu.

více informací

Vyhledejte odborníka v daném oboru práva

Je to jediný skutečně odpovědný přístup k řešení problému.

více informací

Být klientem naší advokátní kanceláře znamená respekt Vašich obchodních partnerů

Spolupracujte jen s těmi nejlepšími.

více informací

O nás

Advokátní kancelář Jehne, Vodák a partneří je již více než 15 let spolehlivým partnerem klientům z řad středních a středně velkých podnikatelských subjektů, osobám fyzickým i právnickým, a to ve všech zásadních oblastech práva. Na rozdíl od některých jiných advokátních kanceláří partneři a vlastníci kanceláře advokacii aktivně vykonávají a přebírají tak za služby, poskytované kanceláří, plnou odpovědnost. Všichni právníci naší advokátní kanceláře mají vysokoškolské vzdělání právnického směru a jsou řádně registrováni u České advokátní komory.

Právní služby, poskytované naší advokátní kanceláří vycházejí z bezpodmínečně perfektní znalosti platného práva a aktuální tuzemské i zahraniční judikatury. Naši právníci těmito znalostmi disponují a průběžně je dle vývoje právní úpravy aktualizují.

Při naší činnosti již dlouhá léta respektujeme tyto hodnoty:
01

Naprostá spolehlivost

Váš email či telefon nezůstane bez reakce. Termíny, na kterých jsme se dohodli striktně dodržujeme. To, co jsme slíbili, rovněž splníme. Nenecháme Vás nikdy bez naší právní podpory.

02

Profesionalita

Nečiníme rozdíl mezi malými a velkými případy. Jsme přesvědčení, že klient, který se na nás obrátil a odchází spokojen, se znovu vrátí. Ke každé kauze přistupujeme maximálně zodpovědně a hledáme to nejvhodnější řešení. Staráme se a dbáme o co nejvyšší kvalitu našich výstupů, ve složitých, komplikovaných případech podléhají tyto výstupy ještě závěrečné kontrole ze strany vedoucího advokáta nebo partnera kanceláře.

03

Efektivita

Vždy hledáme co možná nejjednodušší a nejrychlejší cestu k vyřešení Vašeho problému. Kromě osobních schůzek řešíme jednotlivé kauzy také emailem či telefonicky. Počet našich advokátů umožňuje vzájemnou zastupitelnost a eliminuje riziko průtahů při řešení Vašich problémů.

04

Absolutní mlčenlivost

To, co jste nám sdělili pro potřeby výkonu naší činnosti zůstavá striktně uzamčeno v naší kanceláři. Mlčenlivosti nás můžete zprostit jenom Vy. Vážíme si důvěry, se kterou se na nás obracíte a nezklameme Vás.

Náš tým

Seznamte se prosím s partnery advokátní kanceláře a některými spolupracujícími advokáty a zaměstnanci.

Média o nás

Těší nás zájem médií o naši práci. Pravidelně komentujeme významné právní kauzy ve sdělovacích prostředcích.

Březen 2017

Advokátní kancelář dokončila pro klienta koupi podílů ve společnosti podnikající v oblasti kovoprůmyslu s dlouholetou tradicí na českém trhu.

Leden 2017

Pro významného klienta realizovala naše kancelář koupi nemovitostí v centru Prahy, kdy celkový objem této akvizice činil částku převyšující 1 miliardu korun českých.

Srpen 2016

Advokátní kancelář realizovala akvizici – prodej, jejímž předmětem byl významný památkový objekt nacházející se v blízkosti Pražského hradu. Konkrétní podmínky prodeje jsou dle přání klienta neveřejné.

Duben 2016

Advokátní kancelář dokončila akvizici – prodej 100% účasti ve společnosti působící v oblasti hračkářského průmyslu. Jednalo se o akvizici ve výši 120 miliónů korun českých.

Leden 2016

Dne 31. ledna 2016 vystoupil partner advokátní kanceláře JUDr. Robert Jehne v reportáži České televize v rámci hlavních večerních zpráv ve věci soudního sporu pacienta proti nemocnici, který byl poškozen chybným postupem ošetřujících lékařů. Více informací již v samotné reportáži Událostí České televize.

více informací

Kontakt


Bankovní spojení

GE Money Bank, a.s.
4124438504/0600

Adresa

Washingtonova 1567/25
Praha 1, 110 00

E-mail

jehne@jehnevodak.cz
vodak@jehnevodak.cz

Povinné údaje

IČ: 66219094
DIČ: CZ6709151977

Telefon

+420 222 232 061-2 +420 222 232 661
+420 222 232 276

Fax

+420 222 230 052

X

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

Tato Politika ochrany soukromí má za cíl poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává JUDr. Robert Jehne, advokát, č. osvědčení ČAK 1898, IČ: 662 19 094, společnost (dříve sdružení) Jehne, Vodák a partneři se sídlem Praha 1, Washingtonova 1567/25 (dále též „Jehne, Vodák a partneři“) o fyzických osobách (vyjma zaměstnanců) při své činnosti.

Tato Politika ochrany soukromí je účinná od 25.5.2018 a je vydána v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) za účelem splnění informační povinnosti JUDr. Roberta Jehneho jakožto správce ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR.

A. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je JUDr. Robert Jehne, advokát, č. osvědčení ČAK 1898, IČ: 66219094, společnost (dříve sdružení) Jehne, Vodák a partneři se sídlem Praha 1, Washingtonova 1567/25

B. PRO JAKÉ ÚČELY A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro níže uvedené účely a na uvedených právních základech:

a. zpracování je nezbytné proto, abychom Vám byli schopni poskytnout Vámi poptané právní služby, udržovat kontakt s Vámi a plnit povinosti ve vztahu k naší stavovské organizaci;

b. zpracování probíhá na základě Vašeho souhlasu pro marketingové, reklamní a statistické účely (zasílání informací a obchodních sdělení) v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

c. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Jehne,Vodák a partneři, a to vždy tak, aby byly chráněny Vaše zájmy a základní práva a svobody. To se týká údajů o Vašem chování na internetových stránkách www.jehnevodak.cz, které zpracováváme za účelem sběru informací, které budou následně využity při zlepšování internetových stránek a našich služeb pro Vás, budou sloužit jako podklad při vytváření statistik sledování návštěvnosti www.jehnevodak.cz a jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy, ale i předcházení útokům na internetové stránky www.jehnevodak.cz a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti Vašich dat.

C. KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? KOMU BUDOU ÚDAJE DÁLE POSKYTNUTY?

Příjemcem osobních údajů je Jehne, Vodák a partneři

Osobní údaje nikomu neprodáváme ani z nich nevytváříme jakékoli databáze.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny osobám, které poskytují Jehne, Vodák a partneři služby v pozici zpracovatele osobních údajů. Jedná se především o IT subjekty, spolupracující poradce, auditory, překladatele, účetní. Veškeré tyto osoby prověříme, abychom zajistili, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. S těmito osobami budeme mít uzavřené písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně Vašich osobních údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti.

V odůvodněných případech mohou být osobní údaje poskytnuty též příslušným orgánů veřejné správy či obdobným institucím (např. finanční úřady, banky, pojišťovny, soudy, orgány činné v trestním řízení), vždy však v souladu s naší povinností mlčenlivosti.

Další kategorii tvoří případy, kdy k předání Vašich osobních údajů dochází:

 • na základě Vašeho souhlasu;
 • pro účely soudního nebo jiného procesního řízení, nebo v souvislosti s ním, nebo k výkonu a ochraně Vašich práv;
 • při plnění zákonných povinností (např. na základě opatření proti praní špinavých peněz);
 • při přenesení našeho podnikání nebo jeho části.

D. JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

Údaje ve vztahu k Vám, jako našim váženým klientům

Titul, jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa, podpis (na plné moci), bankovní účet a všechny další údaje, které nám poskytnete

Údaje ve vztahu k našim obchodním partnerům – fyzickým osobám

titul, jméno, příjmení, IČ, DIČ, fakturační adresa, kontaktní adresa

Údaje ve vztahu k obchodním partnerům – kontaktní údaje zástupce právnické osoby

titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa

E. DOCHÁZÍ K PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM?

Vaše osobní údaje nejsou v drtivé většině případů předávány do žádné třetí země ani žádné mezinárodní organizaci, vyjma případů kdy je to nezbytně nutné k poskytování smluvených právních služeb.

F. PO JAKOU DOBU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?

Osobní údaje bude Jehne, Vodák a partneři zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu dle okolností nezbytnou nebo jak to vyžadují právní předpisy.

G. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k Vašim osobním údajům
  • Máte právo požádat o informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále máte právo požádat o kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné.
 • Právo na opravu Vašich osobních údajů
  • V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění.
 • Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)
  • Pokud (i) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností, musí správce Vaše osobní údaje vymazat.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  • Nastanou-li v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je správce povinen omezit zpracování údajů takovým způsobem, že je může mít pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
  • V případě, že je prováděno automatizované zpracování osobních údajů založené na smlouvě či Vámi uděleném souhlasu, máte právo na poskytnutí údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Máte právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  • Pokud se domníváte, že při zpracování údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

H. DOCHÁZÍ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

Osobní údaje fyzických osob nejsou v Jehne, Vodák a partneři předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

I. DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POMOCÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK?

Na internetových stránkách www.jehnevodak.cz zpracováváme osobní údaje prostřednictvím cookies a také prostřednictvím registračních formulářů, které vyplňujete tak, abychom Vám mohli řádně poskytnout Vámi poptanou právní službu. Pokud navštívíte internetové stránky www.jehnevodak.cz a povolíte čtení cookies, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme cookies, tedy malé soubory písmen a čísel, které ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače.

Cookies napomáhají k Vaší identifikaci při prohlížení jednotlivých stránek (podstránek) www.jehnevodak.cz a při opětovných návštěvách a rovněž slouží k zajištění bezpečnosti, například aby mohlo být odhaleno, že někdo zneužil Vaše připojení k našemu webu a jedná namísto Vás.

Dále za účelem sledování návštěvnosti www.jehnevodak.cz , vytváření statistik a přehledů, měření účinnosti reklamy a přizpůsobení obsahu našich internetových stránek konkrétním potřebám ukládáme do Vašeho zařízení cookies z našeho webu.

J. Z JAKÉHO ZDROJE OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje získává Jehne, Vodák a partneři v drtivé většině případů přímo od Vás, jako od našich klientů, v souvislosti s Vaší poptávkou na poskytnutí našich právních služeb. Osobní údaje dále získáváme od třetích stran, jako jsou např. státní orgány, váš zaměstnavatel, obchodní partneři, nebo z veřejně dostupných databází.

Našim zájmem je pracovat pouze s aktuálními osobními údaji. Pokud nechcete, abychom s Vašimi osobními údaji pracovali, neposílejte nám je ani jinak nesdělujte. Informujte nás prosím o všech změnách, pokud jde o Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, a to nejlépe na info@jehnevodak.cz

K. MÁTE DOTAZY? NAPIŠTE NÁM!

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou na adresu sídla Jehne, Vodák a partneři nebo emailem na kontakt pro oblast zpracování osobních údajů info@jehnevodak.cz

Upozornění:

Tento dokument je aktualizován k datu 23.5.2018. K tomuto datu doposud není v účinnosti tzv. adaptační zákon k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“). Jehne, Vodák a partneři si vyhrazuje právo dokument dále měnit a upravovat v návaznosti na postup legislativních prací.