X

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

Tato Politika ochrany soukromí má za cíl poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává JUDr. Robert Jehne, advokát, č. osvědčení ČAK 1898, IČ: 662 19 094, společnost (dříve sdružení) Jehne, Vodák a partneři se sídlem Praha 1, Washingtonova 1567/25 (dále též „Jehne, Vodák a partneři“) o fyzických osobách (vyjma zaměstnanců) při své činnosti.

Tato Politika ochrany soukromí je účinná od 25.5.2018 a je vydána v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) za účelem splnění informační povinnosti JUDr. Roberta Jehneho jakožto správce ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR.

A. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je JUDr. Robert Jehne, advokát, č. osvědčení ČAK 1898, IČ: 66219094, společnost (dříve sdružení) Jehne, Vodák a partneři se sídlem Praha 1, Washingtonova 1567/25

B. PRO JAKÉ ÚČELY A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro níže uvedené účely a na uvedených právních základech:

a. zpracování je nezbytné proto, abychom Vám byli schopni poskytnout Vámi poptané právní služby, udržovat kontakt s Vámi a plnit povinosti ve vztahu k naší stavovské organizaci;

b. zpracování probíhá na základě Vašeho souhlasu pro marketingové, reklamní a statistické účely (zasílání informací a obchodních sdělení) v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

c. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Jehne,Vodák a partneři, a to vždy tak, aby byly chráněny Vaše zájmy a základní práva a svobody. To se týká údajů o Vašem chování na internetových stránkách www.jehnevodak.cz, které zpracováváme za účelem sběru informací, které budou následně využity při zlepšování internetových stránek a našich služeb pro Vás, budou sloužit jako podklad při vytváření statistik sledování návštěvnosti www.jehnevodak.cz a jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy, ale i předcházení útokům na internetové stránky www.jehnevodak.cz a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti Vašich dat.

C. KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? KOMU BUDOU ÚDAJE DÁLE POSKYTNUTY?

Příjemcem osobních údajů je Jehne, Vodák a partneři

Osobní údaje nikomu neprodáváme ani z nich nevytváříme jakékoli databáze.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny osobám, které poskytují Jehne, Vodák a partneři služby v pozici zpracovatele osobních údajů. Jedná se především o IT subjekty, spolupracující poradce, auditory, překladatele, účetní. Veškeré tyto osoby prověříme, abychom zajistili, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. S těmito osobami budeme mít uzavřené písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně Vašich osobních údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti.

V odůvodněných případech mohou být osobní údaje poskytnuty též příslušným orgánů veřejné správy či obdobným institucím (např. finanční úřady, banky, pojišťovny, soudy, orgány činné v trestním řízení), vždy však v souladu s naší povinností mlčenlivosti.

Další kategorii tvoří případy, kdy k předání Vašich osobních údajů dochází:

D. JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

Údaje ve vztahu k Vám, jako našim váženým klientům

Titul, jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa, podpis (na plné moci), bankovní účet a všechny další údaje, které nám poskytnete

Údaje ve vztahu k našim obchodním partnerům – fyzickým osobám

titul, jméno, příjmení, IČ, DIČ, fakturační adresa, kontaktní adresa

Údaje ve vztahu k obchodním partnerům – kontaktní údaje zástupce právnické osoby

titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa

E. DOCHÁZÍ K PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM?

Vaše osobní údaje nejsou v drtivé většině případů předávány do žádné třetí země ani žádné mezinárodní organizaci, vyjma případů kdy je to nezbytně nutné k poskytování smluvených právních služeb.

F. PO JAKOU DOBU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?

Osobní údaje bude Jehne, Vodák a partneři zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu dle okolností nezbytnou nebo jak to vyžadují právní předpisy.

G. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

H. DOCHÁZÍ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

Osobní údaje fyzických osob nejsou v Jehne, Vodák a partneři předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

I. DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POMOCÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK?

Na internetových stránkách www.jehnevodak.cz zpracováváme osobní údaje prostřednictvím cookies a také prostřednictvím registračních formulářů, které vyplňujete tak, abychom Vám mohli řádně poskytnout Vámi poptanou právní službu. Pokud navštívíte internetové stránky www.jehnevodak.cz a povolíte čtení cookies, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme cookies, tedy malé soubory písmen a čísel, které ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače.

Cookies napomáhají k Vaší identifikaci při prohlížení jednotlivých stránek (podstránek) www.jehnevodak.cz a při opětovných návštěvách a rovněž slouží k zajištění bezpečnosti, například aby mohlo být odhaleno, že někdo zneužil Vaše připojení k našemu webu a jedná namísto Vás.

Dále za účelem sledování návštěvnosti www.jehnevodak.cz , vytváření statistik a přehledů, měření účinnosti reklamy a přizpůsobení obsahu našich internetových stránek konkrétním potřebám ukládáme do Vašeho zařízení cookies z našeho webu.

J. Z JAKÉHO ZDROJE OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje získává Jehne, Vodák a partneři v drtivé většině případů přímo od Vás, jako od našich klientů, v souvislosti s Vaší poptávkou na poskytnutí našich právních služeb. Osobní údaje dále získáváme od třetích stran, jako jsou např. státní orgány, váš zaměstnavatel, obchodní partneři, nebo z veřejně dostupných databází.

Našim zájmem je pracovat pouze s aktuálními osobními údaji. Pokud nechcete, abychom s Vašimi osobními údaji pracovali, neposílejte nám je ani jinak nesdělujte. Informujte nás prosím o všech změnách, pokud jde o Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, a to nejlépe na info@jehnevodak.cz

K. MÁTE DOTAZY? NAPIŠTE NÁM!

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou na adresu sídla Jehne, Vodák a partneři nebo emailem na kontakt pro oblast zpracování osobních údajů info@jehnevodak.cz

Upozornění:

Tento dokument je aktualizován k datu 23.5.2018. K tomuto datu doposud není v účinnosti tzv. adaptační zákon k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“). Jehne, Vodák a partneři si vyhrazuje právo dokument dále měnit a upravovat v návaznosti na postup legislativních prací.